Studierende Studierendenvertretung

Studierendenrat

Bachelor-Studierendensprecher_innen

Bachelor-Kurssprecher_innen BA Versicherungsmanagement 2020

Master-Studierendensprecher_innen

Master-Kurssprecher_innen MSc Business Development

Master-Kurssprecher_innen MSc Business Development 2021

Master-Kurssprecher_innen MSc Business Development 2020

Master-Kurssprecher_innen MSc Business Development 2019

Master-Kurssprecher_innen MSc Digital Transformation & Sustainability

Master-Kurssprecher_innen MSc Digital Transformation & Sustainability 2021

Master-Kurssprecher_innen MSc Digital Transformation & Sustainability 2020

Master-Kurssprecher_innen MSc Digital Transformation & Sustainability 2019

Master-Kurssprecher_innen MSc Global Management & Governance

Master-Kurssprecher_innen MSc Global Management & Governance 2019

Master-Kurssprecher_innen MSc Finance

Master-Kurssprecher_innen MSc Finance 2019

Master-Kurssprecher_innen MSc Real Estate & Leadership

Master-Kurssprecher MSc Real Estate & Leadership 2019